Τι είναι το έργο CIVIC

Το πρόγραμμα Erasmus+ CIVIC αποτελεί συνέχεια του προγράμματος εκπαίδευσης για την στέγαση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας: "HERO Housing: μια εκπαιδευτική ευρωπαϊκή πορεία προς τα πολιτικά δικαιώματα" [Αριθμός σχεδίου: 2016‐1 - IT02 - KA204-024078] και της ανάπτυξης κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Στο πρόγραμμα CIVIC, ο όρος "Στέγαση" αναφέρεται ως ένα σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών σε ένα δίκτυο ανθρωπίνων σχέσεων σε μια ασφαλή γειτονιά. Πρόκειται για μια στρατηγική της κοινότητας που χρησιμοποιείται για να επιτρέψει τη μετάβαση από τη βοήθεια στην ένταξη.
Το CIVIC στοχεύει στο να διευκολύνει την πρόσβαση των τοπικών κοινοτήτων στην εκπαίδευση για την στέγαση.

Οι κύριοι στόχοι του CIVIC είναι:

 • Επέκταση της διάδοσης του εκπαιδευτικού υλικού για τη στέγαση και την ψυχική υγεία προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων
 • Αύξηση δικτύων για μη τυπική μάθηση που αφορά την υποστηριζόμενη στέγαση
 • Προσδιορισμός κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων στη πορεία προς μια υποστηριζόμενη στέγαση
 • Ανάδειξη λύσεων σε προβλήματα στέγασης στην Ευρώπη.

Με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την εκπαίδευση που πραγματοποιείται στο CIVIC, θα παράγουμε δύο αποτελέσματα:

 1. Διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος HERO για τοπικές κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς
 2. Εγχειρίδιο "Τι να κάνετε σε περίπτωση..." παρέχοντας ιδέες, προτάσεις, λύσεις για την στέγαση ευπαθών ομάδων.

Το CIVIC θα υλοποιηθεί από πέντε εταίρους από αντίστοιχες χώρες της ΕΕ. Όλοι οι οργανισμοί έχουν εμπειρία αναφορικά με την στέγαση ευπαθών ομάδων (π.χ. ατόμων με ψυχική νόσο) λαμβάνοντας υπόψη διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Προσδιορίστηκαν τέσσερις ομάδες στόχοι, οι οποίες εκπροσωπούν τοπικές κοινότητες:

 1. Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι οικογένειές τους,
 2. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
 3. Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (πχ σχολεία, οργανισμοί απασχόλησης κ.α.)
 4. Πολίτες (πχ γείτονες, εθελοντές).

Το πρόγραμμα CIVIC θα υλοποιηθεί μέσω:

 • Συναντήσεων για αλληλοενημέρωση σε θέματα στέγασης. Άτομα από τις ομάδες-στόχο θα μοιραστούν ιστορίες στέγασης με εκείνους που εμπλέκονται άμεσα.
 • Δραστηριοτήτων κατάρτισης / μάθησης μεταξύ των εταίρων που θα είναι ορόσημα για τα αποτελέσματα του CIVIC. Το πρώτο στο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο πρόγραμμα HERO. Το δεύτερο, σχετικά με λύσεις σε προβλήματα στέγασης. Κάθε εταίρος θα εκπαιδεύσει τους άλλους να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα ζητήματα στέγασης ξεκινώντας από την τεχνογνωσία τους σχετικά με την υποστηριζόμενη στέγαση, την ψυχική υγεία, την κοινοτική προσέγγιση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μη τυπική εκπαίδευση, τις κοινωνικές δεξιότητες.
 • Δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διάδοσης, βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και αναφοράς και παρακολούθησης, καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου. Το έργο βασίζεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών «στέγασης και ένταξης», στη σύγκριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται και των λύσεων που εφαρμόστηκαν, σε μεθοδολογίες εργασίας όπως: καθορισμός στόχων, συμπαραγωγή, αφήγηση, ανταλλαγή ιδεών.

We are crazy for Erasmus+

Κατεβάστε:

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK
Housing and mental healt


free ebook

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress