ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για την ολοκλήρωση του Ο1
Πρακτικός Οδηγός με Παραδείγματα Δεικτών Ποιότητας Στέγασης

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση με τη Στέγαση, με τη χρήση των κυριότερων βάσεων δεδομένων

 3655 illustration of a short 3d horizontal arrow pv

Ομάδες εστίασης με στόχο να μελετηθούν οι κυρίαρχες διαδικασίες στέγασης, μέσα από την οπτική των ομάδων στόχων

 3655 illustration of a short 3d horizontal arrow pv

Ο Πρακτικός Οδηγός με Παραδείγματα Δεικτών Ποιότητας Στέγασης θα αποτελέσει μία Ευρωπαϊκή λίστα δεικτών για την ποιότητα στη στέγαση με διεθνή σημασία. Το μοίρασμα των εμπειριών των εταίρων και η σε βάθος γνώση των θεσμών και της τοπικής κοινότητας θα χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε τα δεδομένα να μεταφραστούν και να αναλυθούν σε μία λίστα δεικτών που θα αποτελέσει τον:

Arr vert

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για την ολοκλήρωση του Ο2 – Εκπαιδευτικό Πρωτόκολλο

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Πρόκειται για μία ποιοτική και ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια και ηλεκτρονική. συγκεντρωτική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, η οποία απευθύνεται στις ομάδες στόχους. Αποτέλεσμα: αναφορά σε σχέση με την ανάλυση των δεδομένων

Arr vert  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Υποδιαίρεση σε διαφοροποιημένες ενότητες μάθησης για κάθε ομάδα στόχο. Κάθε εταίρος παράγει τις καθορισμένες ενότητες, έτσι ώστε να δημιουργήσει διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και βίντεο. Κάθε εταίρος θα δημιουργήσει το εκπαιδευτικό του υλικό, με την εμπλοκή εκπροσώπων από κάθε ομάδα στόχο.

Arr vert  

ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις, με στόχο την ευρύτερη διάδοση του εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου.

Arr vert  

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μία πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε μικρή κλίμακα, έτσι ώστε να δοκιμαστούν οι διαφορετικοί τρόποι, με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να επιτευχθεί ό, τι πραγματικά χρειάζεται στο πλαίσιο κάθε ομάδας στόχου.

Arr vert  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι εταίροι θα επιλέξουν από κοινού μία εκπαιδευτική πλατφόρμα με ελεύθερη πρόσβαση, στην οποία θα μεταφέρουν το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο.

 

Download Workshop-Hero-rewiew-and-focus-group-activities

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK
Housing and mental healt


free ebook

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress