Projekt

 

logoHERO 2

S mentalnim poremećajima godišnje se bori oko 27 posto stanovnika Europe (izvor: European Social Work, 2013.). Znanstvena istraživanja koja su uspoređivala organizaciju zdravstvene skrbi u zajednici s drugim modelima skrbi za populaciju osoba suočenih s teškim duševnim smetnjama pokazuju nam da skrb u zajednici donosi značajno bolje ishode što se tiče pridržavanja terapijskog plana, održavanja remisije (stanja s minimalnim ili odsutnim kliničkim simptomima), veće kvalitete života, stabilnog stanovanja, te radne rehabilitacije ( Braun P. et al.1981; Conway M. et al.1994; Bond et al.2001).

 

Nadalje, promicanje modela zaštite mentalnog zdravlja s psihijatrijskom skrbi u zajednici posebno je naglašeno u: 

 • U Europskom akcijskom planu za mentalno zdravlje za period 2013.-2020.,koji se na nacionalnim razinama isprepliće s politikama uključivanja,

 • U Paktu za mentalno zdravlje (iz 2009.), koji ohrabruje zakonodavce i kreatore zdravstvenih i socijalnih politika neka podupiru prijelaz skrbi za osobe suočene s teškim duševnim smetnjama prema zajednici,

 • U pozivu koji je Vijeće EU uputilo državama članicama i Europskoj komisiji, neka uspostave suradnju u procesu poboljšavanja mentalnog zdravlja i prosperiteta, kako bi se “upravljalo razvojem pristupa mentalnom zdravlju na načelima skrbi u zajednici te društvenom uključivanju.” (2011.)

Stambeno zbrinjavanje zamišljeno je kao strategija usmjerena na prijelaz od modela pomaganja u smanjivanu simptoma u model uključivanja u život zajednice.

Zasniva se na čuvanju prava (građanskih sloboda, smanjenju stigmatizacije, itd.), na racionalnom korištenju javnih sredstava te na razvoju aktivnog građanskog društva u kojem ljudi pomažu svojoj okolini.

Ono je usko povezano s međunarodno poznatim i široko prihvaćenim pristupom oporavka. Pravo na stambeno zbrinjavanje osoba koje nisu sposobne skrbiti same za sebe alternativa je neprikladnoj institucionalizaciji. Provođenje glavnine medicinske skrbi za osobe s duševnim smetnjama u stacionarnom psihijatrijskom tretmanu te socijalnog zbrinjavanja u ustanovama za kroničnu skrb nije ekonomično, ili se „štedi“ na javnim finacijama na uštrb kvalitete skrbi za osobe s duševnim smetnjama, što otežava njihov oporavak.

Stambeno zbrinjavanje složen je proces koji zahtijeva provjerene intervencije, kao i aktivaciju vještina i znanja svih dionika u lokalnoj zajednici.

Razvoju stambenog zbrinjavanja u zajednici treba pridružiti prilike za inovativno učenje i personalizirane obrazovne programe namijenjene osobama s iskustvom teške duševne bolesti, kakve zagovara EU memorandum za obrazovanje odraslih, a koje pridonosi ciljevima za Europu 2020 "Platforma protiv siromaštva & Nove vještine za nove poslove". Navedena strategija namijenjena je smanjenju društvene isključenosti u kojoj se nalazi 20 milijuna osoba u EU.

 

Transnacionalna akcija za obrazovanje i obučavanje nužna je kako bi se dobile:  

 • Ažurirane, točne interdisciplinarne informacije prilagođene svim dionicima, pružene svima uključenima u proces stambenog zbrinjavanja;

 • Fleksibilan obrazovni standard za stambeno zbrinjavanje u svrhu očuvanja mentalnog zdravlja, namijenjen lokalnim zajednicama, razvijen na temeljima iskustava osoba direktno ili posredno uključenih u stambeno zbrinjavanje.

 HERO je namijenjen dionicima u lokalnim zajednicama koji razmatraju o stambenom zbrinjavanju ili ga već provode, a koji su zainteresirani za formalno i neformalno obrazovanje na tu temu: civilnom društvu, volonterima, stručnjacima iz područja zaštite mentalnog zdravlja kao i socijalne skrbi, samim korisnicima i njihovim obiteljima.

 

Ciljne skupine projekta HERO pogotovo su:

1. građani (volonteri, škole, susjedi, osobe koje pružaju usluge namijenjene svim građanima, pa tako i onima s iskustvom psihičkih problema)

2. stručnjaci u području zaštite mentalnog zdravlja

3. druge javne ustanove i privatni poslovni subjekti

4. korisnici i njihove obitelji

 

Poboljšavanje službe za stambeno zbrinjavanje pružanjem bolje dostupne edukacije zadovoljava i etičke i kulturne interese te pridonosi ekonomskoj održivosti; HERO će poticati lokalne zajednice da se suoče s brojnim potrebama, a koje se na međunarodnom nivou mogu ovako poopćiti:

 1. politike stambenog zbrinjavanja ne zadovoljavaju potrebe stanovnika, barem ne onih osoba s narušenim mentalnim zdravljem,

 2. potrebno je smanjiti društvenu stigmu: često se osobe s duševnim bolestima smatra “opasnim” i marginalizira

 3. treba olakšati pristup sadržajima (trgovinama, javnom prijevozu, parkovima, javnim servisima...)

 4. osoblje treba poboljšati obrazovanost i informiranost pripadnika lokalnih zajednica

 5. odnose sa sustanarima, susjedima i obiteljima treba njegovati

 6. treba unaprijediti iskoristivost i održavanje stambenih jedinica, kao i otklanjati probleme vezane uz zagađenost bukom, prometne gužve, nedostatak sadržaja u predgrađima i selima

 7. osobama s duševnim smetnjama treba pomoći oko prehrane, organizacije slobodnog vremena, otkrivanja te osnaživanja kompetencija pojedinaca oko upravljanja svojom svakodnevicom, te poštivati njihova ljudska prava

 8. treba pomagati osobama s duševnim smetnjama oko financija, kao i korištenja lijekova.

 

HERO ciljevi:

1. Stvaranje europskog kurikuluma te međunarodno utvrđenih osnovnih pokazatelja kvalitete stambenog zbrinjavanja, kako bi se pomoglo lokalnim zajednicama u procesu razvoja vještina i znanja, kao i njihovog testiranja, o efikasnom procesu stambenog zbrinjavanja,

2. olakšati lokalnim zajednicama pristup obrazovanju o stambenom zbrinjavanju,

3. povećati kvalitetu informalnog učenja (posao, obitelj, slobodno vrijeme), kao i neformalnog učenja u području društvenog uključivanja povezanog s procesom stambenog zbrinjavanja,

4. proširiti ključne kompetencije stručnjaka i ostalih osoba uključenih u polje društvenog uključivanja,

5. smanjiti nejednakosti rezultata izobrazbe u korist osoba s teškim duševnim smetnjama, pa čak i kod onih građana koji obično nisu uključeni u cjeloživotno učenje o inkluziji, te

6. vrednovati kompetencije oko stambenog zbrinjavanja.

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK

Stambeno zbrinjavanje i mentalno zdravlje


 opuscolo-CRO.jpg 

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress