logoHERO 2

Het project

Psychische aandoeningen treffen jaarlijks ongeveer 27% (83m.) van alle Europeanen (Europees sociaal werk, 2013). studies die gemeenschapsgerichte zorg vergelijken met andere modellen van zorg tonen significant betere resultaten aan op naleving van behandeling, klinische symptomen, kwaliteit van leven, huisvesting stabiliteit en beroepsrevalidatie (Braun p. et al.1981; Conway m. et al.1994; bond et al.2001)


Meer in het bijzonder, de bevordering van de geestelijke gezondheid via gemeenschapsgerichte zorg, wordt gepromoot in:

  • Het Europese geestelijke gezondheid ’s actieplan voor 2010-2020, dat met het integratiebeleid op nationaal niveau samenwerkt
  • Het geestelijke gezondheid ‘s Pact (2009) dat de beleidsmakers aanmoedigt steun te verlenen aan de overgang naar gemeenschap ’s gebaseerde instellingen in de geestelijke gezondheidszorg
  • De Raad van ministers verzocht de lidstaten en de Commissie een samenwerkingsproces op te zetten tussen geestelijke gezondheid en welzijn, gericht op het "beheer van de ontwikkeling van gemeenschap ‘s gerichte en sociaal-inclusieve benaderingen voor de geestelijke gezondheid" (2011)


Huisvesting is bedoeld als een strategie die zich richt op de overgang van steun naar inclusie.

Het is gebaseerd op de bescherming van de rechten (burgerschap, vermindering van stigmatisering, enz.), op de rationalisering van de overheidsbegroting en ontwikkeling van actief en ondersteunend burgerschap.

Het is nauw verbonden met de internationaal bekende en verspreide aanpak van revalidatie. Het recht op huisvesting, in de context van de handicap, biedt een alternatief voor niet-geschikte institutionalisering. De buitensporige institutionalisering van mensen met verstandelijke beperking weegt sterk op de overheidsfinanciën en het heeft weerslag op de kwaliteit van zorg

Huisvesting is een complex proces dat vraagt om gekwalificeerde interventies en de activering van de vaardigheden en de bekwaamheden van alle lokale actoren

De ontwikkeling van een Gemeenschaps gerichte huisvesting moet worden ondersteund door innovatieve en aangepaste leermogelijkheden voor individuen die psychische problemen ervaren, en ondersteunt de EU-agenda voor volwasseneneducatie en draagt bij aan de Europa 2020 vlaggenschepen "Platform tegen armoede" & "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen". Deze strategie beoogt om 20 miljoen mensen te onttrekken aan sociale uitsluiting.


Een transnationaal initiatief in onderwijs en opleiding is noodzakelijk om te zorgen voor:

  • Bijgewerkte, interdisciplinaire en juiste informatie geschikt voor alle gesprekspartners, die verspreid wordt onder alle betrokkenen in de verschillende stadia van huisvesting
  • Een flexibel lerend model voor huisvesting, gericht aan lokale gemeenschappen, ontwikkeld vanaf de ervaring van degenen die direct of indirect bij huisvesting betrokken zijn

De doelgroepen van HERO zijn de lokale actoren uit gemeenschappen waar huisvesting actief is of kan worden geactiveerd, geïnteresseerd in de niet-formeel en informeel validatie van leerprocessen: maatschappelijk middenveld, vrijwilligers, professionals, gebruikers en gezinnen: vaak laaggeschoolde volwassenen betrokken bij gemeenschaps gerichte integratie projecten.


De doelgroepen van Hero:

1. burgers (vrijwilligers, scholen, buren, lokale bewoners, winkeliers, enz.)
2. Professionelen uit de geestelijke gezondheidszorg
3. andere openbare instanties
4. gebruikers en hun gezinnen


Verbetering van de diensten voor huisvesting via educatieve trajecten voldoet aan zowel ethische als culturele belangen en economische duurzaamheid; HERO zal de lokale gemeenschappen stimuleren om een antwoord te zoeken voor een aantal noden, op internationaal niveau samengevat als:

I. Huidige huisvestingsbeleid te versterken om het hoofd te bieden aan noden van de bevolking, zeker t.a.v. mensen met hoge kwetsbaarheden.
II. sociale stigma moeten worden verminderd: vaak worden mensen met verstandelijke beperking beschouwd als "gevaarlijk" en zijn ze gemarginaliseerd
III. toegang tot diensten dient vergemakkelijkt te worden (winkels, openbaar vervoer, vergaderzalen, sociale diensten, enz.)
IV. de kennis van de lokale gemeenschap dient te worden versterkt door de medewerkers
V. relatie met andere huisgenoten, buren en iemands eigen familie dient te worden versterkt
VI. bruikbaarheid en het onderhoud van het appartement waar de persoon woont, de residentiële kader-voorwaarden, zoals het niveau van de geluidsoverlast, verkeer, voorsteden organisatie etc., dienen te verbeteren
VII. de voeding, de organisatie van vrije tijd, de ontdekking en de steun van iemands mogelijkheden om te handelen binnen een proces van empowerment en de eerbiediging van de rechten van de persoon
VIII. budgettering en beheer van voorgeschreven medicijnen.


HERO doelen:

1. Ontwikkelen van een Europees curriculum, geïntegreerd met internationale huisvesting ’s kwaliteitsindicatoren (tool-kit), om de lokale gemeenschappen te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden, competenties, en hun validatie, met het oog op een doelgericht proces van huisvesting
2. het vergemakkelijken van de toegang tot opleiding rond huisvesting in lokale gemeenschappen
3. verhogen van de kwaliteit van informeel leren (werk, familie, vrije tijd) en niet-formeel leren op het gebied van de sociale integratie met betrekking tot trajecten van huisvesting
4. het verbreden van de kerncompetenties van professionals en niet-professionals die op het gebied van sociale integratie actief zijn
5. vermindering van de ongelijkheden van leerresultaten bij mensen met ernstige psychische aandoeningen, maar ook bij die burgers die meestal geen vorm van levenslang leren gericht op integratie, nastreven
6. het valoriseren van de competenties betreffende huisvesting.
 

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK
Huisvesting en geestelijke gezondheid


opuscolo-BELG.jpg 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress