HERO 1st NewsletterΣτο πρόγραμμα HERO η λέξη - κλειδί είναι η λέξη «ΣΤΕΓΑΣΗ».


Στο HERO, ο όρος «ΣΤΕΓΑΣΗ» εμπερικλείει όλη την διαδικασία της κοινωνικής ένταξης ατόμων που βιώνουν σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. Για το HERO η «ΣΤΕΓΑΣΗ» είναι κάτι παραπάνω από ένα υποστηριζόμενο διαμέρισμα. Είναι ένα σύστημα κοινωνικών δομών, το οποίο εντάσσεται σε ένα δίκτυο ανθρώπινων σχέσεων, σε μια ασφαλή γειτονιά.

Το HERO είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην παροχή:

  • Επικαιροποιημένης, σωστής, διεπιστημονικής ενημέρωσης, η οποία είναι κατάλληλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και διανέμεται σε όλους όσους  δραστηριοποιούνται στα διάφορα στάδια της Στέγασης,

  • Ενός ευέλικτου μοντέλου για τη Στέγαση, απευθυνόμενου στις τοπικές κοινότητες και βασισμένου στην εμπειρία όσων, άμεσα ή έμμεσα, εμπλέκονται με την Στέγαση.

Το πρόγραμμα HERO έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση της κοινωνίας των πολιτών, των επαγγελματιών που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, των εθελοντών και των ενηλίκων με εμπειρία σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι τα μέλη τοπικών κοινοτήτων, στις οποίες τα ζητήματα της Στέγασης είναι ανοιχτά ή μπορούν να ενεργοποιηθούν : κοινωνία των πολιτών, εθελοντές, επαγγελματίες, ωφελούμενοι και οικογένειες.

Η μεθοδολογία στην οποία βασίζονται οι δραστηριότητες του προγράμματος παίρνει στοιχεία από τις έννοιες της Συμπαραγωγής, της Ενδυνάμωσης και της Ανάκαμψης.


Έξι οργανισμοί, από 5 χώρες της ΕΕ, αποτελούν τα μέλη της σύμπραξης και δρουν υπό το συντονισμό της ASL ROMA2 (Ιταλία). Πρόκειται για φορείς με πολυετή εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας, από-ιδρυματοποίησης και κοινωνικής ένταξης ατόμων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και με μεγάλο ενδιαφέρον στην ανταλλαγή απόψεων γύρω από θέματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και πρακτικών για τη Στέγαση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σύμπραξη βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία για την περίοδο 2010-2020, σε σύνδεση με τις πολιτικές ένταξης στο εθνικό επίπεδο κάθε χώρας.

Οι εμπειρίες που αναπτύσσονται σε κάθε χώρα είναι πολύτιμα στοιχεία για την ανταλλαγή απόψεων σε διακρατικό επίπεδο. Θα εξασφαλίσουν μια ισχυρή Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στα αποτελέσματα του έργου. Τα παρόμοια προβλήματα και στόχοι καθιστούν τη σύμπραξη ισχυρά προσανατολισμένη στο να κινηθεί, από κοινού, προς ποιοτικά Ευρωπαϊκά αποτελέσματα στην κατεύθυνση της ένταξης. Οι διαφορετικές εμπειρίες θα διευρύνουν τον τομέα εφαρμογής των καινοτόμων προϊόντων.

Κάθε οργανισμός αντιπροσωπεύει μια διαφορετική οπτική γωνία: από την οπτική των πολιτών έως αυτή των επαγγελματιών, από την οπτική του δημόσιου τομέα έως την αντίστοιχη του ιδιωτικού, από τα ζητήματα της υγείας έως την κοινωνική φροντίδα. Το πρόγραμμα HERO στοχεύει στην ενσωμάτωσή όλων των παραπάνω σε μια ευρωπαϊκή διάσταση.Η πρώτη διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στην Αθήνα. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, να παρουσιάσουν τους οργανισμούς που εκπροσωπούν, να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ψυχική υγεία και τις υπηρεσίες που, με αφοσίωση, παρέχουν. Από την πρώτη στιγμή, δημιουργήθηκε ένα φιλικό και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας. Η εναρκτήρια συνάντηση δόθηκε με την ανάγνωση χαιρετισμού από εκπρόσωπο της Ευρωβουλευτού, κυρίας Kostandinka Kuneva, η οποία είναι Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Αναπηρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και με χαιρετισμό από τον Ευρωβουλευτή της Τσέχικης Δημοκρατίας, κύριο Tomas Zdechovsky. Η συνάντηση είχε την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Όπως ήταν προγραμματισμένο, στην εισαγωγική συνεδρία συμμετείχαν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας από διάφορους φορείς. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στο θέμα της Στέγασης, μέσα από τις εμπειρίες των ωφελούμενων στην Ελλάδα. Το θέμα της Στέγασης των ατόμων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας εξετάστηκε διεξοδικά. Στην εμβάθυνση αυτή συνέβαλλαν η διάρκεια της συνάντησης, η άνεση του χώρου και οι πολλαπλές ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Η επίσκεψη στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας "Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου" της ΠΕΨΑΕΕ είναι ένα παράδειγμα των ευκαιριών αυτών.


 

Εργασία σε εξέλιξη: Οι εταίροι διεξάγουν Focus Group με συμμετέχοντες από τις διαφορετικές ομάδες-στόχου του έργου. Περίπου 540 ενήλικες θα εμπλακούν στη διαδικασία αυτή. Πραγματοποιούν, επίσης, ανασκόπηση των κύριων δημοσιεύσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση με τη Στέγαση και την ψυχική υγεία. Και οι δύο δραστηριότητες στοχεύουν στη συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλίου για τους Δείκτες Ποιότητας Στέγασης, που είναι το επόμενο βήμα της σύμπραξης του προγράμματος Hero.


For more information: 

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

2017 Hero housing - Tutti i diritti riservati -

Information on the processing of personal data. You are receiving this newsletter because you are subscribed to the website Hero or you have asked for information about our services. The data required to send this message will be used only for this purpose

 

 

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK
Housing and mental healt


free ebook

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress